Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten bij iXPe Sports zijn bij uitsluiting van eventuele andere voorwaarden deze algemene voorwaarden van toepassing.
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.2 Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij iXPe Sports als leverancier van producten optreedt.

2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van iXPe Sports zijn vrijblijvend. Aanbiedingen geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de producten.
2.2 iXPe Sports behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.3 Na overschrijding van de sluitingsdatum van een aanbieding of een actieperiode kan de koper geen gebruik maken van de desbetreffende actie dan wel aanbieding.

3. Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door iXPe Sports. iXPe Sports is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt iXPe Sports dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
3.2 Door het plaatsen van een bestelling met betrekking tot wapens en dergelijke geeft de koper aan dat die minimaal de leeftijd van 18 jaar heeft behaald en op de hoogte is van de wettelijke regels inzake deze artikelen, de verantwoordelijkheid hiervoor is geheel aan de koper.

4. Prijzen en Leveringen

4.1 Alle prijzen zijn inclusief Nederlandse omzetbelasting tenzij anders afgesproken, exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-, opslag- en/of administratiekosten. Indien de koper zich niet in het land van de verzending bevindt, is de koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.
4.2 Per bestelling wordt, afhankelijk van de afmeting en het gewicht en totaal prijs van de bestelling, éénmalig de vermelde bijdrage in de porto-, en handelingskosten en verzekeringspremie in rekening gebracht met een minimum van € 6,00.
4.3 iXPe Sports kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.
4.4 iXPe Sports behoudt zich het recht voor de zaken in meer dan één zending af te leveren.
4.5 Bij bestellingen verstuurd iXPe Sports in het algemeen binnen vijf tot zeven (5 tot 7) werkdagen na orderbevestiging aan het opgegeven afleveradres, mits op voorraad en mits betaald.
4.6 Bovengenoemde levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn. iXPe Sports is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen.
4.7 iXPe Sports zorgt voor bezorging per post of verzending op enige andere wijze ter keuze van iXPe Sports. Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd.
4.8 Indien de levering van zaken wordt vertraagd door overmacht, waaronder in ieder geval begrepen wordt im- en exportbelemmeringen, transportmoeilijkheden, wanprestaties door toeleveranciers van iXPe Sports, is iXPe Sports gerechtigd de leveringstermijn te verlengen met de duur van de overmacht opleverende omstandigheid, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn. Voor zover iXPe Sports de overeenkomst ontbindt heeft koper, voor zover de koopovereenkomst reeds betaald is recht op teruggave van de koopsom.
4.9 Levering geschied enkel ná volledige betaling of anders overeen gekomen.
4.10 De eigendom van producten gaat over op koper bij aflevering indien producten betaald zijn.
4.11 De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld, indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde producten worden opgeslagen voor risico van de koper nadat iXPe Sports hem heeft verwittigd. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
4.12 In geval van aantoonbare wijziging van een of meer kostprijsbepalende factoren, zoals inkoopprijzen, valutakoersen, belastingen, rechten, lasten en vrachten e.d. is iXPe Sports gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, mits door de wijziging de prijs van de te leveren zaak of de te verrichten dienst de overeengekomen niet met meer dan 15% wordt overschreden.

5. Betalingen

5.1 iXPe Sports is te allen tijde gerechtigd te verlangen dat bij gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling wordt geleverd. iXPe Sports is gerechtigd de levering van gekochte zaken of uit te voeren werkzaamheden op te schorten tot koper vooruit heeft betaald of, zulks ter keuze van iXPe Sports genoegzame zekerheid aan iXPe Sports heeft verstrekt. Voor zover iXPe Sports aan koper een factuur zendt dient deze binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.
5.2 iXPe Sports is ten allen tijde gerechtigd een vooruitbetaling te vragen van minimaal 33% bij bestellingen van € 300,- en meer.
In het geval van speciale bestellingen wordt dit niet geretourneerd bij een correct geleverde bestelling of annulering van de bestelling, tenzij de mogelijkheid bestaat voor iXPe Sports de order te annuleren bij de leverancier.
5.3 Bij niet tijdige betaling is koper over het factuurbedrag c.q. restant vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd, welke op jaarbasis gelijk is aan de wettelijke rente vermeerderd met 4%. Wanneer iXPe Sports een onbetaald gebleven factuur of gedeelte daarvan aan een derde ter incasso geeft, zijn alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten daarmee verband houdend, voor rekening van de koper.

6. Retour producten

6.1 Producten, die u via iXPe Sports heeft gekocht, kunnen zonder opgaaf van redenen binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst retour worden gestuurd, mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert en mits voldoende gefrankeerd. De koper heeft dan ook mogelijkheid om het orderbedrag, mits reeds voldaan, gerestitueerd te krijgen. Hiertoe dient u binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met sales@ixpesports.nl
6.2 Wanneer u een product met een fout heeft ontvangen, wordt deze door iXPe Sports kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product, mits de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert, tenzij dit product niet meer voorradig of niet meer  wordt geproduceerd. De koper heeft recht op restitutie van het orderbedrag, mits reeds voldaan. Hiertoe dient u binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst op het afleveradres contact op te nemen met info@ixpesports.nl
6.3 Wanneer krachtens het bovenstaande enigerlei product mag worden geretourneerd, wordt het door u betaalde bedrag binnen veertien (14) dagen op uw bank- of girorekening gestort.
6.4 Als de bovenstaande termijnen niet worden gerespecteerd door de koper, zijn de bovenstaande rechten van de koper door een met ommekomst van die termijn vervallen.
6.5 Van het retourrecht zijn uitgesloten:
·         Aluminium pijlen of schachten welke zijn ingekort;
·         Carbon Pijlen of schachten welke zijn ingekort;
·         Houten Pijlen of schachten welke zijn ingekort;
·         Bedrukte artikelen welke aard dan ook;
·         Kleding welke aard dan ook;
·         Artikelen die speciaal voor de klant aangepast zijn of buiten het geboden assortiment om worden besteld;
·         Artikelen waarvan de verzegeling verbroken is.
6.6 De bewijslast dat de koper gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de zichttermijn, rust bij de koper.
iXPe Sports accepteert in dat opzicht een door de Post afgestempeld of door de vervoerder ondertekend retours-memo of vrachtbrief, een bewijs van terpostbezorging, of een soortgelijk document.
6.7 De kosten voor retourzending zijn voor rekening van de koper.

7. Garantie

7.1 iXPe Sports garandeert de deugdelijkheid en/of bruikbaarheid van de door haar geleverde artikelen, conform de aangeboden specificaties, alsook de niet-strijdigheid met de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. De op de factuur vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.
De door iXPe Sports verleende garantie vervalt bij excessieve of normaal te achten slijtage, of indien de beschadiging of het defect kennelijk het gevolg is van:
·         nalatig onderhoud, opzet of grove nalatigheid;
·         sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik;
·         (over)verhitting door verwarmingsbronnen, het blootstellen van artikelen aan vochtigheid, extreme warmte, koude of droogte;
·         reparaties verricht door de klant zelf of door derden, of indien de klant iXPe Sports onvoldoende in de gelegenheid stelt de klacht te verhelpen;
·         van buiten komend onheil (brand, blikseminslag, overstroming, natuurrampen, enz.);
·         het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing;
·         als de klant in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen;
·         de koper wijzigingen aan het artikel of apparaat heeft aangebracht;
Geen garantie wordt gegeven op verkleuringen of afwijkingen van ondergeschikte aard, die technisch niet te voorkomen zijn en volgens het gebruik algemeen aanvaard worden.
7.2 Garantieaanspraken kunnen alleen binnen de gestelde garantietermijn binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij iXPe Sports worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.
7.3 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 7.2 gestelde voorwaarden is voldaan, iXPe Sports het artikel of repareert of vervangt (ter keuze van iXPe Sports) zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen. Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke voorzieningen alsmede ook portokosten.
7.4 Vervangen zaken dan wel onderdelen worden eigendom van iXPe Sports.
7.5 Koper is volledig aansprakelijk jegens iXPe Sports voor alle kosten die zijn ontstaan als gevolg van niet gegronde klachten, waaronder te verstaan valt klachten aan zaken waarvan de garantietermijn is verstreken.
7.6 Garantieverlening door iXPe Sports geldt slechts voor de koper en niet voor derden. Voor zover de garantie wordt ingeroepen met betrekking tot zaken, of onderdelen van zaken die iXPe Sports heeft betrokken van derden, kan de verplichting tot het verstrekken van garantie door iXPe Sports nimmer verder strekken dan de garantieverplichtingen welke de derden ten opzichte van iXPe Sports hebben.

8. Aansprakelijkheid

8.1 De aansprakelijkheid van iXPe Sports met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder 7 geregelde garantie.
8.2 iXPe Sports is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten in de website, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.
8.3 Koper is gehouden iXPe Sports te vrijwaren van aanspraken van derden op schadevergoeding wegens gebreken in de door iXPe Sports geleverde zaken en/of diensten of verrichte werkzaamheden.
8.4 Behoudens op grond van bepalingen van dwingend recht, behoudens in geval van opzet of grove schuld van iXPe Sports en behoudens hetgeen waartoe iXPe Sports op grond van garantie gehouden mocht zijn, is iXPe Sports niet gehouden tot vergoeding van schade, van welke aard en oorzaak ook jegens koper, althans afnemers van koper.
8.5 Daarenboven geldt dat eventuele aansprakelijkheid van iXPe Sports nimmer verder strekt dan het door iXPe Sports, met betrekking tot de zich voordoende schade, verzekerde bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd. Indien er in voorkomende gevallen geen verzekeringsdekking mocht blijken te bestaan, om welke reden dan ook, is de aansprakelijkheid van iXPe Sports beperkt tot de factuurwaarde van de zaak waaraan schade is ontstaan of welke de schade heeft toegebracht.
8.6 Voor vergoeding komt niet in aanmerking: bedrijfsschade, letselschade, schade door bedrijfsstoring of derving van inkomsten.
8.7 Alle bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid van iXPe Sports en de hiervoor vermelde verplichting tot vrijwaring gelden ook ten behoeven van werknemers en ex-werknemers van iXPe Sports en ten opzichte van eventuele door iXPe Sports bij de uitvoering van de overeenkomst en ingeschakelde derden.

9. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

9.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen iXPe Sports en de koper is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut of, indien iXPe Sports daarvoor kiest, de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van iXPe Sports of de koper. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts

10. Persoonsgegevens

10.1 De wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door iXPe Sports nageleefd.
10.2 iXPe Sports zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en nog zolang worden bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden verstrekt waarbij de privacy van de koper in het geding komt.

11. Nederlandse tekst prevaleert

11.1 De Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden prevaleert boven vertalingen daarvan.

12. Overige Bepalingen

12.1 Deze algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde zonder aankondiging of verlies van enig recht door iXPe Sports worden gewijzigd of aangevuld. De wijzigingen zullen worden bekendgemaakt op de websites van iXPe Sports. De wijzigingen treden in werking veertien (14) dagen na bekendmaking of op een latere datum welke in deze bekendmaking is vermeld.

Aurora Dynamic Top Recurve Case

The Aurora Dynamic Top case has been for years a reference point for many archers.
Furthermore, it now has a hard shell bottom that guarantees higher protec-tion for your equipment.

DIMENTIONS APPROX. 95X35X15CM - 2,80KG